fbpx

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Tożsamość administratora

PayEye Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773560, NIP 8943138845, REGON 382724489 o kapitale zakładowym PLN 10.800,00, (dalej zwana: „My”, „PayEye”), wpisana do rejestru małych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem MIP42/2019, serwis internetowy: www.payeye.com.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z PayEye można się skontaktować:
korespondencyjnie: PayEye sp. z o.o. ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław;
emaliowo: kontakt@payeye.com;
telefonicznie: +48 694 082 248.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Twoje dane osobowe uzyskane w związku z korzystaniem z usługi świadczonej przez PayEye są przetwarzane w celu:

 • wykonania przez Nas zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie w jakim przetwarzanie danych dotyczy Twoich danych biometrycznych – podstawą prawną jest zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • w celu udostępnienia Ci funkcjonalności serwisu internetowego i utrzymania połączenia – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest wyświetlanie żądanych przez Ciebie treści);
 • w celu marketingu własnych produktów i usług PayEye – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni), z zastrzeżeniem, że przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych urządzeń wywołujących w celach marketingowych przez Nas jest możliwe tylko za Twoją zgodą.

Jeśli dokonujesz interakcji z Naszymi profilami na portalach społecznościowych, Twoje dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu prowadzenia profilu oraz zapewnienia dostępu do informacji udostępnianych przez Nas w mediach społecznościowych, a także prowadzenia działań marketingowych na tych portalach – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie profilu i zapewnianie dostępu do żądanych przez Ciebie treści oraz promowanie Naszej działalności.

Jeśli korzystasz z Naszej strony internetowej, Twoje dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu udostępnienia Ci funkcjonalności strony internetowej i utrzymania połączenia – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie strony internetowej i zapewnianie dostępu do żądanych przez Ciebie treści oraz promowanie Naszej działalności.

W każdym powyższym przypadku Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:

 • wykonania Naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu albo przepisów regulujące Nasze obowiązki (np. obowiązki raportowania danych statystycznych) jako małej instytucji płatniczej – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem PayEye jest wykonywanie Naszych praw);

w innych celach, na które wyraziłeś zgodę, o ile prosimy Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a Ty takiej zgody udzielisz – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielenie zgody w takich przypadkach jest dobrowolne, choć może być niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na Nasze zlecenie:

– Amazon Web Services EMEA SARL, z siedzibą w Luksemburgu (38 avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg)

– DotPay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552 przy ul. Wielickiej 28b)

Możemy też przekazywać Twoje dane podmiotom wskazanym przez Ciebie, w tym innym użytkownikom usług płatniczych i akceptantom, a w przypadku korzystania przez Ciebie z usługi inicjowania transakcji płatniczej lub usługi dostępu do informacji o rachunku – również dostawcom tych usług.

Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom uprawnionym do żądania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów (na przykład: sądom, organom nadzoru). W przetwarzaniu danych osobowych mogą brać udział również nasi partnerzy, w szczególności dostawca usługi G-Suite, dostawcy usług hostingu lub innych usług informatycznych, firm świadczących usługi marketingu, operatorów pocztowych i kurierów, którym dane przekazujemy na mocy umowy powierzenia.

ODBIORCY DANYCH SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

Twoje dane nie będą przekazywane odbiorcom spoza Unii Europejskiej.

RODZAJ I ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze świadczeniem usług przetwarzamy również dane pochodzące od innych użytkowników i dostawców usług płatniczych, wśród których znajdują się dane, które mogą być uznane za dane osobowe, w tym dane identyfikacyjne i dane transakcji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania, tj. w celu:

 1. wykonania przez Nas zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług – przez okres obowiązywania umowy, przy czym dane związane ze świadczonymi usługami płatniczymi będą przechowywane przez okres 5 lat od daty ich wytworzenia lub otrzymania;
 2. udostępnienia Ci funkcjonalności strony internetowej i utrzymania połączenia – na czas trwania połączenia
 3. udostępniania Ci funkcjonalności Naszych profili na portalach społecznościowych – na czas trwania Twojej interakcji z Naszym profilem na portalach społecznościowych; w przypadku profilu dostępnego w serwisie Facebook – dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profil, za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata;
 4. wykonania Naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu albo przepisów regulujące Nasze obowiązki (np. obowiązki raportowania danych statystycznych) jako małej instytucji płatniczej – możemy przetwarzać Twoje dane także przez okres niezbędny do realizacji obowiązków ujętych w tych przepisach;
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 6. marketingu własnych produktów i usług –   do czasu wycofania zgody lub do momentu całkowitego realizacji celu przetwarzania danych (o ile to możliwe).

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych, będziemy je przetwarzać do czasu wycofania zgody lub do momentu całkowitego realizacji celu przetwarzania danych (o ile to możliwe).

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawa do przenoszenia tych danych.

Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody – masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofać zgodę możesz przesyłając do Nas e-mail na adres support@payeye.com. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed momentem cofnięcia zgody ani w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o inną podstawę przetwarzania danych (np. w celu wykonania Naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Dodatkowo masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli podstawą jest tzw. klauzula prawnie uzasadnionego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w tym wobec profilowania, na podstawie tych przepisów. W takiej sytuacji nie będziemy przetwarzać Twoich danych objętych sprzeciwem na tej podstawie. Przepisy przyznają Nam prawo do odmowy wykonania tego wniosku, jeżeli po Naszej stronie wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec przysługujących Ci interesów, praw i wolności albo podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w takim celu. Po przyjęciu takiego wniosku nie będziemy przetwarzać Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.


PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W przypadku Polski tym organem jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI
LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku danych, o których podanie prosimy w związku z korzystaniem przez Ciebie z usługi, ich przetwarzanie jest warunkiem świadczenia usługi.

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU DECYZJI W TYM O PROFILOWANIU

Nie będziesz podlegać decyzji, która opiera się na wyłącznie zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa

COOKIES

Na Naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowymi wykorzystywanymi w związku z korzystaniem ze strony przez użytkownika. Pliki takie są tworzone i zapisywane w urządzeniu użytkownika (np. w pamięci przeglądarki internetowej), zaś strona lub właściciele danych cookies mogą uzyskiwać do nich dostęp. W zależności od rodzaju, pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies). Więcej informacji o sposobie funkcjonowania plików cookies znajdziesz np. na stronie https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Możesz udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np. poprzez blokowanie wyłącznie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne witryny, blokowanie jedynie określonych plików cookies lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w Twoim urządzeniu. Jeżeli przeglądarka akceptuje określone pliki cookies, oznacza to, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z przepisami polskiego prawa. Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania są dostępne na stronach producenta lub dewelopera oprogramowania.

Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności strony nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności strony, zalecamy wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez Nas, jak również przez inne podmioty. Pliki cookies pozwalają Nam na dostosowanie strony do Twoich oczekiwań. Dokładne cele wykorzystywania plików cookies określa poniższa tabela:

Typ plików cookiesPodmiotCele
wykorzystania
Kto ma dostęp do
pliku cookies?
Okres ważności
plików cookies
Własne pliki cookiesPayEyeAnaliza ruchu na stronie internetowejtylko PayEyeprzez okres 5 lat od daty ich wytworzenia lub otrzymania
Analiza demograficzna odwiedzających stronę
Analiza danych geograficznych użytkowników
Analiza technologii używanych przez użytkowników
Zewnętrzne pliki cookiesFacebook, Inc.Monitorowanie zdarzeń na stronie wywołanych przez użytkownikatylko PayEyeprzez okres 5 lat od daty ich wytworzenia lub otrzymania
LinkedIn Ireland Unlimited CompanyMonitorowanie zdarzeń na stronie wywołanych przez użytkownikatylko PayEyeprzez okres 5 lat od daty ich wytworzenia lub otrzymania
Google Ireland LimitedAnaliza ruchu na stronie internetowej

Analiza demograficzna odwiedzających stronę

Analiza danych geograficznych użytkowników

Analiza technologii używanych przez użytkowników
tylko PayEyeprzez okres 5 lat od daty ich wytworzenia lub otrzymania

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW

Tykażda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez PayEye
RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
My, PayEyePayEye sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773560, NIP 8943138845, REGON 382724489

Typ plików cookies

Własne pliki cookies

Podmiot

PayEye

Cele wykorzystania

Analiza ruchu na stronie internetowej

Analiza demograficzna odwiedzających stronę

Analiza danych geograficznych użytkowników

Analiza technologii używanych przez użytkowników

Cele wykorzystania

Tylko PayEye

Okres ważności plików cookies

przez okres 5 lat od daty ich wytworzenia lub otrzymania

Typ plików cookies

Zewnętrzne pliki cookies

Podmiot

Facebook

Cele wykorzystania

Analiza ruchu na stronie internetowej

Analiza demograficzna odwiedzających stronę

Analiza danych geograficznych użytkowników

Analiza technologii używanych przez użytkowników

Cele wykorzystania

Tylko PayEye

Okres ważności plików cookies

przez okres 5 lat od daty ich wytworzenia lub otrzymania

Podmiot

LinkedIn Ireland Unlimited Company

Cele wykorzystania

Analiza ruchu na stronie internetowej

Analiza demograficzna odwiedzających stronę

Analiza danych geograficznych użytkowników

Analiza technologii używanych przez użytkowników

Cele wykorzystania

Tylko PayEye

Okres ważności plików cookies

przez okres 5 lat od daty ich wytworzenia lub otrzymania