POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

TOŻSAMOŚĆ

ADMINISTRATORA

PayEye Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773560, NIP 8943138845, REGON 382724489 o kapitale zakładowym 141.850,00 zł, (dalej zwana: „My”, „PayEye”), serwis internetowy: www.payeye.com.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z PayEye można się skontaktować: 

 1. korespondencyjnie: PayEye sp. z o.o., ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław 
 2. pocztą elektroniczną: kontakt@payeye.com;
 3. telefonicznie: +48 694 082 248.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 

 1. listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław;
 2. pocztą elektroniczną: iod@payeye.com.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Twoje dane osobowe uzyskane w związku z korzystaniem z e-payeye SandBox w ramach udostępnionego przez PayEye Środowiska Testowego są przetwarzane: 

 • w celu wykonania przez Nas zobowiązań wynikających z zawartej umowy na e-payeye SandBox – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w celu udostępnienia Ci funkcjonalności e-payeye SandBox i utrzymania połączenia – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest wyświetlanie żądanych przez Ciebie treści).
 • w celach, na które wyraziłeś zgodę, o ile prosimy Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a Ty takiej zgody udzielisz – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielenie zgody w takich przypadkach jest dobrowolne, choć może być niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych.
ODBIORCY DANYCH W ramach korzystania przez Ciebie z e-payeye SandBox możemy udostępniać Twoje dane osobowe, w celu udostępnienia Ci funkcjonalności e-payeye SandBox, do firmy Amazon Web Services EMEA SARL, z siedzibą w Luksemburgu (38 avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg);

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na Nasze zlecenie: 

 • Google Ireland Ltd, z siedzibą w Irlandii (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland);
 • Atlassian Pty Ltd, z siedzibą w Australii (Level 6, 341 George Street, Sydney, NSW 2000, Australia);
 • Slack Technologies Limited, Level 1, Block A, Nova Atria North, Sandyford Business District, Dublin 18, Ireland;

Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom uprawnionym do żądania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów (na przykład: sądom, organom nadzoru). 

 

ODBIORCY DANYCH SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ Twoje dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom spoza terytorium UE lub EOG. W przypadku transgranicznego przekazywania danych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do kraju spoza EOG, takie przekazanie Twoich danych osobowych może mieć miejsce, jeżeli Komisja Europejska uznała kraj spoza EOG za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych. W przypadku przekazywania danych do krajów spoza EOG, w których poziom ochrony danych nie został uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni, wdrożymy Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych.

 

RODZAJ I ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH W ramach świadczenia usług przetwarzamy dane w związku z:

 • zawarciem i wykonaniem umowy o współpracę, wśród których znajdują się dane, które są danymi osobowymi oraz mogą być uznane za dane osobowe, w tym dane identyfikacyjne;
 • korzystaniem z e-payeye Sandbox, wśród której znajdują się dane, które mogą być uznane za dane osobowe, w tym dane identyfikacyjne.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Twoje dane będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania, tj. w celu udostępnienia Ci funkcjonalności e-payeye SandBox i utrzymania połączenia – przez okres obowiązywania Umowy.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych, będziemy je przetwarzać do czasu wycofania zgody lub do momentu całkowitego realizacji celu przetwarzania danych (o ile to możliwe).

Bez względu na powyższe okresy przechowywania, raz w miesiącu, dane wszystkich użytkowników Aplikacji e-payeye SandBox będą usuwane z początkiem każdego nowego miesiąca kalendarzowego, ale nie później niż do 5 Dnia Roboczego nowego miesiąca kalendarzowego. 

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawa do przenoszenia tych danych.

Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody – masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofać zgodę możesz przesyłając do Nas e-mail na adres kontakt@payeye.com. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed momentem cofnięcia zgody ani w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o inną podstawę przetwarzania danych (np. w celu wykonania Naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

Dodatkowo masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli podstawą jest tzw. klauzula prawnie uzasadnionego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w tym wobec profilowania, na podstawie tych przepisów. W takiej sytuacji nie będziemy przetwarzać Twoich danych objętych sprzeciwem na tej podstawie. Przepisy przyznają Nam prawo do odmowy wykonania tego wniosku, jeżeli po Naszej stronie wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec przysługujących Ci interesów, praw i wolności albo podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W przypadku Polski tym organem jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Telefon: 22 531 03 00

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku danych, o których podanie prosimy w związku z korzystaniem przez Ciebie z usługi, ich przetwarzanie jest warunkiem świadczenia usługi.

 

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWA NYM PODEJMOWANIU DECYZJI W TYM O PROFILOWANIU Nie podlegasz decyzji, która opiera się na wyłącznie zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Ciebie skutki w odniesieniu do zawarcia umowy o świadczenie usług lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

 

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW
Ty każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez PayEye

 

e-payeye SandBox usługa świadczona na podstawie regulaminu „REGULAMIN AKCEPTANTA DLA E-PAYEYE SANDBOX” stanowiąca specjalny zespół interfejsów PayEye umożliwiający dostęp do Środowiska Testowego celem testowania połączenia i funkcjonalności zarówno Pluginu PayEye, Aplikacji, jak i Usługi PayEye Checkout

 

RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Aplikacja e-payeye Sandbox aplikacja PayEye na urządzenia mobilne dedykowana do korzystania w ramach e-payeye SandBox. Aplikacja nie obejmuje wtyczki PayEye

 

Dzień Roboczy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z  ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

 

 

Pobierz aplikację!

Ta strona używa ciasteczek w celach statystycznych i analitycznych. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności