fbpx

Regulamin WWW

Regulamin serwisu payeye.com

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu posługujemy się poniższymi definicjami:

My, PayEye – PayEye Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773560, NIP 8943138845, REGON 382724489, o kapitale zakładowym PLN 10 800, adres poczty elektronicznej: office@payeye.com, świadcząca usługi płatnicze jako mała instytucja płatnicza podlegająca nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru małych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem MIP42/2019

Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu Payeye.com

Serwis – serwis internetowy PayEye dostępny pod adresem www.payeye.com

Treści – wszelkie materiały, funkcjonalności i informacje udostępnione w Serwisie

Ty – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Ciebie z Serwisu, w tym z zawartych w nim Treści oraz zasady zgłaszania reklamacji.
 2. Regulamin nie ma zastosowania do Naszych stron internetowych i usług, z których korzystanie uregulowane jest odrębnymi umowami lub regulaminami obowiązującymi pomiędzy Nami a Tobą. W szczególności Regulamin nie ma zastosowania do usług płatniczych świadczonych przez Nas oraz do konta użytkownika udostępnianego przez Nas zarejestrowanym użytkownikom usług PayEye.

III. Korzystanie z Serwisu

 1. Z Serwisu nie mogą korzystać osoby niewyrażające zgody na postanowienia Regulaminu. W przypadku, gdy nie wyrażasz zgody na postanowienia Regulaminu, powinieneś niezwłocznie przerwać korzystanie z Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania ani rejestracji.
 3. Pamiętaj, że korzystając z formularzy i innych form kontaktu z Nami jesteś zobowiązany do każdorazowego podawania Nam prawdziwych i aktualnych danych, a także do niezwłocznego powiadamiania Nas o wszelkich ich zmianach.
 4. Serwis jest dostępny w wymiarze czasowym nie mniejszym niż 98% czasu w skali miesiąca kalendarzowego.
 5. Z wykorzystaniem Serwisu zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających prawa osób trzecich lub sprzecznych z dobrymi obyczajami.
 6. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest System operacyjny: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje; Komputer: dowolny typ komputera spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych; Połączenie: dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s; Przeglądarka: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu pełnego wyświetlania treści zalecane jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.
 7. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 8. O ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, możesz korzystać z Serwisu, w tym z udostępnianych w nim Treści, wyłącznie na własny użytek osobisty, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w szczególności nie możesz wykorzystywać Treści w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez Naszej zgody.

IV. Treści

 1. W ramach świadczenia usług na podstawie Regulaminu zamieszczamy w Serwisie i aktualizujemy między innymi następujące Treści:
  1. wybrane informacje dotyczące Naszej oferty produktowej;
  2. dane umożliwiające kontakt z Nami oraz formularze kontaktowe;
  3. wybrane informacje prasowe;
  4. informacje o sposobach złożenia reklamacji oraz inne informacje wymagane przepisami prawa.
 2. Treści zamieszczane przez Nas w Serwisie są dostępne w języku polskim. Możemy udostępnić również inne wersje językowe Serwisu lub udostępniać niektóre Treści w językach obcych. 
 3. Prawa do wszelkich Treści udostępnionych przez Nas (w tym prawa autorskie majątkowe oraz prawa z rejestracji znaków towarowych) przysługują Nam lub osobom trzecim współpracującym z Nami. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych Treści. Użytkownik może wykorzystywać Treści jedynie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy o dozwolonym użytku.
 4. Treści zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 5. Jesteśmy uprawnieni do wprowadzania zmian w Serwisie, w tym do modyfikacji Treści.

V. Reklamacje

 1. Reklamację dotyczącą nieprawidłowego działania Serwisu lub innych usług świadczonych na podstawie Regulaminu możesz złożyć:
  1. elektronicznie na adres e-mail office@payeye.com
  2. ustnie – osobiście do protokołu w trakcie wizyty w siedzibie PayEye (ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław) lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 666 959 850
  3. w formie pisemnej – osobiście w siedzibie PayEye albo przesyłką pocztową na adres: ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław.
  Pamiętaj, że reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Nas na podstawie innych umów lub regulaminów obowiązujących pomiędzy Nami a Tobą mogą zostać złożone i będą rozpatrywane zgodnie z zasadami określonymi we właściwej umowie lub regulaminie.
 2. Reklamacja rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 Dni Roboczych od dnia jej otrzymania.
 3. Jeżeli jesteś konsumentem i zgłosiłeś Nam reklamację, ale z jakiejś przyczyny my jej nie uznaliśmy, możesz zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do jednego z sądów polubownych działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji znajdziesz na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Informujemy ponadto o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform) oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

Informacje wymagane przepisami o ochronie danych osobowych związane z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu przekazujemy za pośrednictwem Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie na stronie www.payeye.com/polityka-prywatnosci

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny do pobrania na stronie https://payeye.com/regulamin-WWW.pdf
 2. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość ponosisz zgodnie z taryfą swojego operatora.
 3. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z Regulaminem, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne bądź bezskuteczne w całości lub w części z dowolnej przyczyny, inne postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.