fbpx

Regulamin promocji „ZWROT KWOT”

Regulamin promocji „ZWROT KWOT”

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w promocji „Zwrot Kwot” (dalej jako: „Promocja”).
 2. Organizatorem promocji, tj. przyrzekającym nagrodę, o której mowa w pkt. 1 Rozdziału I Regulaminu, w rozumieniu art. 919 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny jest PayEye sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773560, NIP 8943138845, REGON 382724489, o kapitale zakładowym 10.800 PLN, adres poczty elektronicznej: kontakt@payeye.com, świadcząca usługi płatnicze jako mała instytucja płatnicza podlegająca nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru małych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem MIP42/2019 (dalej jako: „Organizator” lub „PayEye”).
 3. Promocja trwa od 18.01.2021 r. do 31.03.2021 r.
 4. Celem promocji jest zachęcenie konsumentów do korzystania z Usługi Płatności PayEye oraz z serwisu internetowego: www.my.payeye.com (dalej jako: Serwis PayEye) udostępnianego przez Organizatora Promocji.

II Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne – konsumenci w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380) posiadające ograniczoną lub pełną zdolność do czynności prawnych, które:
  1. w okresie trwania Promocji zarejestrują konto oraz zawrą umowę o świadczenie usługi płatniczej w Serwisie PayEye zgodnie z Regulaminem Płatności w PayEye dostępnym na stronie: www.payeye.com/regulamin-platnika;
  2. zarejestrują Wzorzec Biometryczny u jednego z Partnerów PayEye. Lista Partnerów dostępna jest na stronie: www.payeye.com/lista-partnerow. Rejestracja Wzorca Biometrycznego polega na wykonaniu odczytu wizerunku obydwu tęczówek, przyporządkowaniu go do Użytkownika w formie zaszyfrowanego zapisu informatycznego stanowiącego cyfrową reprezentację odczytanych tęczówek;
  3. zasilą konto w Serwisie PayEye na dowolną kwotę oraz dokonają u jednego z Partnerów PayEye – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia z PayEye umowy o świadczenie usługi płatniczej – pierwszą transakcję płatniczą z wykorzystaniem Usługi Płatniczej PayEye. Dniem zawarcia umowy jest dzień akceptacji przez PayEye wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usługi płatniczej;
  4. nie posiadały wcześniej zarejestrowanego konta w Serwisie PayEye;

(dalej jako: „Uczestnicy”).

 1. Uczestnik, który dokonał rejestracji w serwisie PayEye w okresie trwania Promocji ma możliwość bezterminowego wykorzystania środków promocyjnych przyznanych zgodnie z pkt. 1-3 Rozdziału III Regulaminu.
 2. Uczestnik może otrzymać środki promocyjne zgodnie z pkt. 1-3 Rozdziału III Regulaminu wyłącznie jeden raz.
 3. Udział w promocji jest dobrowolny. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z otrzymania środków promocyjnych. W celu rezygnacji Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem Promocji na adres mailowy: kontakt@payeye.com.

III Nagrody w promocji

 1. Uczestnikowi, który spełnia warunki określone w pkt. 1 Rozdziału II Regulaminu, Organizator Promocji przyznaje środki promocyjne w wysokości do 50 zł i na warunkach określonych w niniejszym Rozdziale III.
 2. Środki promocyjne zostaną przyznane jako kwota zwrotu za wykonaną pierwszą transakcję płatniczą przeprowadzoną u Partnera PayEye zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 1 lit. c Rozdziału II w związku z pkt. 1 lit b Rozdziału II (dalej jako: „Pierwsza Płatność”).
 3. Środki promocyjne stanowią równowartość kwoty transakcji za wykonaną Pierwszą Płatność przy czym nie będą kwotą większą niż 50 zł. W przypadku, gdy Pierwsza Płatność przekracza równowartość kwoty 50 zł, PayEye dokona zwrotu za Pierwszą Płatność w wysokości równej 50 zł.
 4. Środki promocyjne dostępne będą w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania Pierwszej Płatności przez Uczestnika.
 5. Środki promocyjne zostaną przekazane na konto Uczestnika w Serwisie PayEye celem wykorzystania na płatności w placówkach handlowych akceptantów przyjmujących płatności zgodnie z Regulaminem Płatności w PayEye.
 6. Środki promocyjne mogą zostać wykorzystane przez Uczestnika jednorazowo lub w ramach kilku transakcji. Uczestnik może wykorzystać do przeprowadzenia danej transakcji zarówno środki promocyjne, jak i środki pochodzące z innych źródeł.
 7. Środki promocyjne przyznane zgodnie z pkt. 1-3 Rozdziału III Regulaminu nie mogą być przekazane przez Uczestnika na rachunek płatniczy prowadzony poza serwisem PayEye ani wykorzystane w sposób inny niż wskazany w pkt. 5 Rozdziału III Regulaminu.

IV Postanowienia końcowe

 1. Promocja łączy się z innymi promocjami PayEye sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
 2. Środki promocyjne przyznane zgodnie z pkt. 1-3 Rozdziału III Regulaminu nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi płatniczej z PayEye, jeżeli przed odstąpieniem lub wypowiedzeniem nie zostały wykorzystane przez Uczestnika.
 3. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z zasadami i realizacją Promocji należy kierować na adres mailowy: kontakt@payeye.com.
 4. Reklamacje dotyczące Promocji rozpatrywane będą w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania i powinny zostać złożone na adres mailowy: kontakt@payeye.com.
 5. Uczestnik ma prawo zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do jednego z sądów polubownych działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji znajduje się na stronie UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Informujemy również o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform), oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma jest dostępna pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 6. Wszelkie spory wynikające z udziału w Promocji, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 7. Warunki Promocji są określone w Regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora.

V Informacja dotycząca danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) jest Organizator.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia Uczestnikowi udziału w Promocji, zapewnienia zgodnego z przepisami prawa oraz Regulaminu przebiegu promocji oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym realizacja Promocji zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminu, a także dochodzenie roszczeń jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Organizatora.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestnika wobec Organizatora.
 4. Na zasadach określonych w przepisach prawa Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych Uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do żądania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów.
 6. W razie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.