fbpx

Regulamin promocji 50+

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w promocji „50+” (dalej jako „Promocja”).
 2. Organizatorem promocji, tj. przyrzekającym nagrodę, o której mowa w pkt. 1 Regulaminu, w rozumieniu art. 919 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny jest PayEye sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773560, NIP 8943138845, REGON 382724489, o kapitale zakładowym 10.800 PLN, adres poczty elektronicznej: office@payeye.com, świadcząca usługi płatnicze jako mała instytucja płatnicza podlegająca nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru małych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem MIP42/2019 (dalej jako: „Organizator” lub „PayEye”).
 3. Promocja trwa od 01.11.2020 do 31.12.2020.
 4. Celem promocji jest zachęcenie konsumentów do korzystania z serwisu internetowego www.payeye.com (dalej jako: serwis PayEye) udostępnianego przez Organizatora Promocji.

II WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne – konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380), posiadające ograniczoną lub pełną zdolność do czynności prawnych, które w okresie trwania Promocji dokonają rejestracji w serwisie PayEye dostępnym pod adresem: www.my.payeye.com, zgodnie z Regulaminem Płatności w PayEye dostępnym na stronie www.payeye.com (dalej: „Uczestnicy”), a także nie posiadały wcześniej zarejestrowanego konta w serwisie PayEye.

III NAGRODY W PROMOCJI

 1. Uczestnikowi, który spełnia warunki określone w pkt. 5 Regulaminu, Organizator Promocji przyznaje środki promocyjne w wysokości 50 zł do wykorzystania na płatności w placówkach handlowych akceptantów przyjmujących płatności zgodnie z Regulaminem Płatności w PayEye (dostępnym na stronie internetowej [www.payeye.com]).
 2. Środki promocyjne dostępne będą dla Uczestnika w ciągu 2 dni roboczych od momentu akceptacji przez Organizatora wniosku Uczestnika o zawarcie umowy w serwisie PayEye zgodnie z Regulaminem Płatności w PayEye.
 3. Środki promocyjne mogą zostać wykorzystane przez Uczestnika jednorazowo lub w ramach kilku transakcji. Uczestnik może wykorzystać do przeprowadzenia danej transakcji zarówno środki promocyjne, jak i środki pochodzące z innych źródeł.
 4. Środki promocyjne przyznane zgodnie z pkt. 6 Regulaminu nie mogą być przekazane przez Uczestnika na rachunek płatniczy prowadzony poza serwisem PayEye ani wykorzystane w sposób inny niż wskazany w pkt. 8 Regulaminu.
 5. Uczestnik, który dokonał rejestracji w serwisie PayEye w okresie trwania Promocji ma możliwość bezterminowego wykorzystania środków promocyjnych przyznanych zgodnie z pkt. 6 Regulaminu.
 6. Uczestnik może otrzymać środki promocyjne zgodnie z pkt. 6 Regulaminu wyłącznie jeden raz.
 7. Udział w promocji jest dobrowolny. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z otrzymania środków promocyjnych. W celu rezygnacji Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem Promocji na adres mailowy: kontakt@payeye.com
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami PayEye sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z zasadami i realizacją Promocji należy kierować na adres mailowy: kontakt@payeye.com
 2. Reklamacje dotyczące Promocji rozpatrywane będą w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania i powinny zostać złożone na adres mailowy: kontakt@payeye.com
 3. Uczestnik ma prawo zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do jednego z sądów polubownych działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji znajduje się na stronie UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Informujemy również o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform), oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma jest dostępna pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr. 
 4. Wszelkie spory wynikające z udziału w Promocji, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 5. Warunki Promocji są określone w Regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. 
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora.

V INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) jest Organizator.
 2. Po zarejestrowaniu się Uczestnika w serwisie PayEye, Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika w charakterze administratora danych w ramach serwisu PayEye na zasadach określonych:
  1. w polityce prywatności PayEye (dostępnej na stronie internetowej https://payeye.com/polityka-prywatnosci/) oraz
  2. Regulaminem Płatności w PayEye (dostępnym na stronie internetowej: https://payeye.com/regulamin-platnika/
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia Uczestnikowi udziału w Promocji, zapewnienia zgodnego z przepisami prawa oraz Regulaminu przebiegu promocji oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym realizacja Promocji zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminu, a także dochodzenie roszczeń jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Organizatora.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestnika wobec Organizatora.
 5. Na zasadach określonych w przepisach prawa Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 6. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora:

– Amazon Web Services EMEA SARL, z siedzibą w Luksemburgu (38 avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg)

– DotPay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552 przy ul. Wielickiej 28b)

 1. Dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom uprawnionym do żądania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów.
 2. W razie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl).