fbpx

Regulamin płatności w Payeye

Regulamin płatności w PayEye

I Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu posługujemy się poniższymi definicjami:

My, PayEye – kwota środków pieniężnych na Portfelu, którymi możesz dysponować, stanowiąca różnicę pomiędzy saldem środków na Portfelu a sumą kwot zablokowanych z tytułu blokad i przyjętych do realizacji Dyspozycji

Dyspozycja – każde zlecenie, polecenie lub oświadczenie skierowane do Nas na zasadach określonych w Umowie, w tym w Regulaminie, lub innych uregulowaniach obowiązujących pomiędzy Tobą a Nami

Dyspozycja Płatnicza – Dyspozycja zawierająca polecenie wykonania Transakcji

Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej

Hasło – poufny ciąg liter, cyfr i znaków specjalnych, służący do uwierzytelniania

Kod SMS – poufny ciąg cyfr przesyłany wiadomością tekstową na Twój numer telefonu, służący do zatwierdzania Dyspozycji i uwierzytelniania

My – PayEye sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773560, NIP 8943138845, REGON 382724489, o kapitale zakładowym PLN 10 800, adres poczty elektronicznej: office@payeye.com, świadcząca usługi płatnicze jako mała instytucja płatnicza podlegająca nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru małych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem MIP42/2019

PIN – poufny ciąg czterech cyfr, służący do zatwierdzania Dyspozycji i uwierzytelniania

Portfel – rachunek płatniczy prowadzony dla Ciebie przez PayEye na podstawie Umowy

Regulamin – niniejszy Regulamin płatności w PayEye

Serwis – serwis internetowy PayEye dostępny pod adresem payeye.com

Silne Uwierzytelnienie – uwierzytelnianie zapewniające ochronę poufności danych w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów z poniższych kategorii:

– wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie osoba uwierzytelniana,

– posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie osoba uwierzytelniana,

– cechy charakterystyczne osoby uwierzytelnianej,

będących integralną częścią uwierzytelniania oraz niezależnych w taki sposób, że naruszenie jednego z tych elementów nie osłabia wiarygodności pozostałych, którego zakres obowiązku stosowania określają przepisy o usługach płatniczych

Tabela Opłat – tabela opłat pobieranych przez PayEye, stanowiąca załącznik do Regulaminu

Terminal PayEye – urządzenie służące do przyjmowania przez akceptantów płatności z wykorzystaniem Usługi payeye, wyposażone w aparat umożliwiający wykonywanie zdjęcia tęczówek oczu

Transakcja – transakcja płatnicza wykonana na podstawie Umowy

Ty – osoba fizyczna korzystająca z Usługi payeye

Umowa – umowa o świadczenie Usługi payeye zawarta na zasadach określonych w Regulaminie

Usługa payeye – usługi płatnicze świadczone przez Nas na podstawie Regulaminu

Wzorzec Biometryczny – zapis informatyczny stanowiący cyfrową reprezentację zdjęcia Twoich tęczówek oczu wykonany z wykorzystaniem technologii payeye, służący do zatwierdzania Dyspozycji i uwierzytelnienia

Zabezpieczenia – Hasło, Kod SMS, PIN i wzór Twoich tęczówek oczu

Zaufany Akceptant – akceptant posiadający zawartą z Nami umowę uprawniającą do wykonywania przez niego czynności związanych z rejestracją Wzorca Biometrycznego za pomocą Terminalu PayEye

II Przedmiot regulaminu

Regulamin określa zasady świadczenia przez Nas Usługi payeye, w tym zasady korzystania z Portfela i Serwisu, zasady wykonywania przez Nas Transakcji oraz zasady zgłaszania reklamacji.

III Rozpoczęcie korzystania z Usługi PayEye

III.1 Wniosek o zawarcie Umowy

 1. Wniosek o zawarcie Umowy możesz złożyć na stronie internetowej www.payeye.com. Składając wniosek zostaniesz poproszony o:
  1. podanie następujących danych:
   1. imienia (imion) i nazwiska;
   2. adresu poczty elektronicznej;
   3. daty i miejsca urodzenia;
   4. adresu zamieszkania;
   5. rodzaju i numeru Twojego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
   6. Twojego numeru rachunku bankowego w formacie NRB.
  2. złożenie wymaganych oświadczeń;
  3. zdefiniowanie Hasła oraz PIN;
  4. przesłanie zdjęcia Twojego dokumentu stwierdzającego tożsamość, którego numer podałeś we wniosku, przy czym zdjęcie powinno obejmować:
   1. obydwie strony dowodu osobistego lub 
   2. stronę z danymi posiadacza paszportu.
   3. kartę stałego pobytu w przypadku Cudzoziemca
 2. W procesie wnioskowania o zawarcie Umowy zostaniesz dodatkowo poproszony o potwierdzenie:
  1. numeru telefonu – poprzez podanie kodu wysłanego do Ciebie wiadomością SMS;
  2. adresu poczty elektronicznej – poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego wysłanego do Ciebie wiadomością e-mail.
 3. Wniosek o zawarcie Umowy mogą złożyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Poinformujemy Cię o akceptacji wniosku lub odmowie zawarcia umowy w terminie 2 Dni Roboczych od otrzymania wniosku wiadomością poczty elektronicznej na adres podany we wniosku. Brak poinformowania przez Nas o akceptacji wniosku w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oznacza odmowę zawarcia Umowy.
 5. Z chwilą akceptacji przez Nas Twojego wniosku zostaje zawarta Umowa.
 6. Od Umowy możesz odstąpić bez podania przyczyn i bez zapłaty jakiejkolwiek kary z tego tytułu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane. Odstąpienie nie wpływa na Transakcje autoryzowane przez Ciebie przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu, w szczególności nie skutkuje zwrotem kwot autoryzowanych przez Ciebie Transakcji. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie albo przesłane wiadomością e-mail na adres: kontakt@payeye.com.
 7. Pamiętaj, że jesteś zobowiązany do każdorazowego podawania Nam prawdziwych i aktualnych danych, a także do niezwłocznego powiadamiania Nas o wszelkich ich zmianach. Dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej, numer telefonu) możesz zmienić w Serwisie. Wniosek o zmianę innych danych możesz złożyć w Serwisie, pocztą elektroniczną lub na piśmie. W związku z wiążącymi Nas przepisami możemy dokonać weryfikacji poprawności zmienionych danych i w tym celu poprosić Cię o przedstawienie dokumentów potwierdzających zmianę, a w przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu – o ich ponowne potwierdzenie w sposób określony w pkt. III.1.2.

III 2. Wzorzec Biometryczny

 1. Wykonywanie płatności u akceptanta wymaga rejestracji Wzorca Biometrycznego.
 2. Rejestracja Wzorca Biometrycznego polega na wykonaniu zdjęcia obydwu Twoich tęczówek oczu, przyporządkowaniu ich do Ciebie i zapisaniu w zaszyfrowanej formie przez PayEye.
 3. Rejestracji Wzorca Biometrycznego możesz dokonać u Zaufanego Akceptanta. W tym celu powinieneś:
  1. złożyć wymagane oświadczenia związane z przetwarzaniem Twoich danych biometrycznych przez PayEye;
  2. podać numer telefonu oraz otrzymany Kod SMS w Terminalu PayEye;
  3. umożliwić Zaufanemu Akceptantowi wykonie zdjęć tęczówek oczu z wykorzystaniem Terminalu PayEye;
 4. Rejestrując Wzorzec Biometryczny jesteś zobowiązany zapewnić, że wykonane przez Zaufanego Akceptanta zdjęcie będzie prezentować wyłącznie Twoje tęczówki oczu oraz podjąć wszelkie środki, aby podczas jego wykonywania nie doszło do zniekształcenia obrazu Twoich tęczówek oczu podczas wykonywania zdjęcia. Rejestrację należy wykonać bez okularów, soczewek kontaktowych oraz innych przyrządów optycznych. W przypadku występowania niektórych schorzeń lub uszkodzeń tęczówki rejestracja Wzorca Biometrycznego może nie być możliwa. Brak możliwości rejestracji Wzorca Biometrycznego pozostaje bez wpływu na możliwość korzystania przez Ciebie z funkcjonalności Usługi payeye innych niż oparte na wykorzystaniu Wzorca Biometrycznego.
 5. Możesz usunąć zapisany Wzorzec Biometryczny korzystając z funkcjonalności w Serwisie. Po usunięciu Wzorca Biometrycznego nadal będziemy przechowywać niektóre dane osobowe związane z Wzorcem Biometrycznym (nienależące do szczególnych kategorii danych osobowych, czyli tzw. danych wrażliwych), w celu wykonania przepisów prawa oraz ochrony przed roszczeniami.
 6. Lista Zaufanych Akceptantów jest dostępna na stronie internetowej www.payeye.com.

IV Usługa PayEye

IV.1 Serwis

 1. Aby umożliwić Ci korzystanie z Usługi payeye obejmującej dostęp do Portfela i informacji o Transakcjach, składanie Dyspozycji, bieżącą komunikację z Nami oraz składanie oświadczeń woli związanych z Umową, z chwilą zawarcia Umowy dajemy Ci możliwość korzystania z Serwisu. Możesz korzystać z Serwisu przez cały okres obowiązywania Umowy.
 2. W celu korzystania z Serwisu wymagane jest podanie numeru telefonu i Hasła, a także Kodu SMS, lub PIN, jeżeli jego podanie jest wymagane. Złożenie Dyspozycji w Serwisie z użyciem Hasła oraz Kodu SMS lub PIN, jeżeli jego podanie jest wymagane, zgodnie z niniejszym postanowieniem stanowi potwierdzenie treści Dyspozycji. Złożenie Dyspozycji Płatniczej w Serwisie z użyciem Hasła oraz Kodu SMS lub PIN, jeżeli jego podanie jest wymagane, zgodnie z niniejszym postanowieniem stanowi wyrażenie zgody na wykonanie Transakcji (autoryzację Transakcji).
 3. Serwis jest dostępny w wymiarze czasowym nie mniejszym niż 98% czasu w skali miesiąca kalendarzowego.
 4. Z wykorzystaniem Serwisu zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających prawa osób trzecich lub sprzecznych z dobrymi obyczajami.
 5. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie ostatnich wersji przeglądarek Chrome, Firefox, Edge, Safari oraz akceptacja plików cookies. 

IV.2 Opłaty

 1. Z tytułu wykonywania Umowy, w tym składanych przez Ciebie Dyspozycji i wykonywanych Transakcji, pobieramy opłaty określone w Tabeli Opłat.
 2. Należne Nam opłaty są płatne w terminach ich wymagalności poprzez potrącanie ze środkami pieniężnymi przechowywanymi na Portfelu. Obciążenie Portfela poprzez pomniejszenie salda środków jest równoważne złożeniu oświadczenia o potrąceniu.
 3. Opłaty okresowe są przez Nas pobierane jedynie za okres obowiązywania Umowy. W przypadku obowiązywania Umowy przez niepełny okres rozliczeniowy danej opłaty, opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi.
 4. Jesteśmy uprawnieni do udostępniania Ci kwot otrzymanych Transakcji pomniejszonych o opłaty lub prowizje należne w związku z ich wykonaniem.
 5. Zestawienie opłat za usługi powiązane z Portfelem pobranych w okresie objętym zestawieniem przesyłamy Ci raz w roku na Twój adres poczty elektronicznej. W przypadku rozwiązania Umowy przekazujemy Ci, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia rozwiązania Umowy, zestawienie opłat za okres, za który nie było sporządzane zestawienie opłat, do dnia rozwiązania Umowy na Twój ostatni potwierdzony adres poczty elektronicznej.
 6. Regulamin, dokument dotyczący opłat oraz zestawienie opłat możesz również uzyskać w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji na wniosek, kontaktując się z Nami za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@payeye.com. Dokument dotyczący opłat dostępny jest również na stronie internetowej: https://payeye.com/tabela-oplat-i-prowizji.pdf

V. Portfel i Transakcje

V.1. Portfel

 1. W ramach Usługi payeye prowadzimy dla Ciebie Portfel i wykonujemy Transakcje. 
 2. Portfel to prowadzony dla Ciebie rachunek płatniczy, na którym gromadzisz swoje środki w PayEye i z którego wydajesz je zlecając Transakcje. Środki na Portfelu nie są oprocentowane ani nie przynoszą Ci innych pożytków.
 3. Portfel prowadzimy dla Ciebie w złotych (PLN) i w tej walucie wykonujemy Transakcje.
 4. W ramach Usługi payeye możesz dokonywać wpłat środków na Portfel oraz dysponować tymi środkami poprzez:
  1. wypłaty środków z Portfela;
  2. płatności u akceptanta;
  3. przelewy PayEye.
 5. Informacje o Transakcjach przesyłamy Ci raz w miesiącu na Twój adres poczty elektronicznej. W każdym czasie możesz złożyć pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@payeye.com, wniosek o udostępnienie Ci informacji o Portfelu oraz wykonanych Transakcjach.
 6. Aby wykonać Transakcję z Portfela musisz posiadać na tym Portfelu Dostępne Środki w wysokości nie niższej niż kwota Transakcji oraz wysokość opłat należnych Nam z tytułu jej wykonania.
 7. Aktualne saldo Portfela, w tym saldo Dostępnych Środków, możesz sprawdzić za pomocą Serwisu.
 8. Saldo środków na Twoim Portfelu nie może przekroczyć równowartości 8000 PLN. Jeżeli wykonanie przez Nas otrzymanej Transakcji skutkowałoby przekroczeniem tej kwoty, odmówimy wykonania Transakcji zgodnie z pkt. V.2.4.

V.2. Dyspozycje Płatnicze

 1. Momentem otrzymania Dyspozycji Płatniczej jest moment, w którym Dyspozycja Płatnicza została przez Nas otrzymana, chyba że w innych postanowieniach Regulaminu zastrzegliśmy inaczej. Dotyczy to zarówno Dyspozycji Płatniczych przekazanych bezpośrednio przez Ciebie, jak i przez odbiorcę albo za jego pośrednictwem. 
 2. Nie możesz odwołać zleconej przez Ciebie Transakcji ani wycofać zgody na wykonanie Transakcji od chwili otrzymania przez Nas Dyspozycji Płatniczej, a w przypadku Transakcji inicjowanych przez dostawcę świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej, przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem – po udzieleniu dostawcy świadczącemu usługę inicjowania transakcji płatniczej zgody na zainicjowanie Transakcji lub po udzieleniu odbiorcy zgody na wykonanie Transakcji. 
 3. Po terminach określonych w pkt. V.2.2 odwołanie Transakcji lub wycofanie zgody na wykonanie Transakcji jest skuteczne wyłącznie, jeżeli zostanie uzgodnione z Nami, a w przypadku Transakcji inicjowanych przez dostawcę świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej także z odpowiednim dostawcą świadczącym usługę inicjowania transakcji płatniczej. W przypadku Transakcji inicjowanych przez dostawcę świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej, przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem odwołanie Dyspozycji Płatniczej lub wycofanie zgody na wykonanie Transakcji po terminach określonych w niniejszym punkcie wymaga dodatkowo zgody odbiorcy.
 4. Możemy odmówić wykonania Dyspozycji Płatniczej, jeżeli nie zostały przez Ciebie spełnione wymogi określone w Umowie, w tym w Regulaminie, a także w sytuacjach określonych w przepisach prawa, w tym w przypadkach przewidzianych w Regulaminie. O odmowie wykonania Dyspozycji Płatniczej, a jeżeli to możliwe – także o przyczynach odmowy i procedurze sprostowania błędów, które spowodowały odmowę, powiadomimy Cię w Serwisie, chyba że powiadomienie jest niedopuszczalne z mocy przepisów prawa.
 5. Dla prawidłowego wykonania Transakcji wystarczające jest podanie unikatowego identyfikatora, przy czym jesteś zobowiązany wskazać informacje wymagane w formularzu Dyspozycji Płatniczej. 
 6. Dyspozycję Płatniczą uznaje się za wykonaną na rzecz właściwego odbiorcy, jeżeli została wykonana zgodnie z unikatowym identyfikatorem wskazanym w treści Dyspozycji Płatniczej, bez względu na inne informacje dodatkowe podane w treści Dyspozycji Płatniczej lub posiadane przez którykolwiek podmiot biorący udział w wykonaniu Transakcji. Unikatowym identyfikatorem jednoznacznie identyfikującym odbiorcę lub jego rachunek płatniczy jest:
  1. dla wpłaty środków na Portfel – numer Twojego rachunku technicznego w formacie NRB;
  2. dla wypłaty środków z Portfela – Twój numer rachunku bankowego w formacie NRB;
  3. dla przelewu PayEye – numer telefonu odbiorcy płatności.
 7. Korzystając z Usługi PayEye możesz zlecać Transakcje do wysokości następujących ów:

Tabela limitów

LimitWartość
Wartość pojedynczej płatności u akceptantamax. 
8 000,00 PLN
Wartość pojedynczego przelewu do innego użytkownika PayEyemax.
8 000,00 PLN
 1. Wysokość limitów możesz zmieniać w Serwisie, przy czym nie możesz określić limitów wyższych niż wskazane w powyższej tabeli.
 2. Jeżeli posiadasz Portfel, możesz korzystać z usługi dostępu do informacji o rachunku lub usługi inicjowania transakcji płatniczej świadczonych przez dostawców tych usług. Składając Dyspozycje Płatnicze lub inne Dyspozycje za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku lub dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej powinieneś upewnić się, że są one zgodne z Twoją wolą. W przypadku powzięcia wątpliwości co do ich prawidłowości powinieneś odmówić autoryzacji Transakcji lub zatwierdzenia innej Dyspozycji i niezwłocznie się z Nami skontaktować.
 3. Możemy odmówić dostawcy świadczącemu usługę dostępu do informacji o rachunku lub dostawcy świadczącemu usługę inicjowania transakcji płatniczej dostępu do Portfela z obiektywnie uzasadnionych i należycie udokumentowanych przyczyn związanych z nieuprawnionym lub nielegalnym dostępem do Portfela przez takiego dostawcę, w tym nieuprawnionym zainicjowaniem Transakcji. Niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających odmowę umożliwimy dostawcy świadczącemu usługę dostępu do informacji o rachunku lub dostawcy świadczącemu usługę inicjowania transakcji płatniczej dostęp do Portfela. O odmowie oraz o jej przyczynach poinformujemy Cię w Serwisie najpóźniej bezzwłocznie po takiej odmowie, nie później jednak niż w Dniu Roboczym następującym po dniu takiej odmowy, chyba że przekazanie informacji o odmowie nie byłoby wskazane z obiektywnie uzasadnionych względów bezpieczeństwa lub jest sprzeczne z przepisami prawa.
 4. Możesz udzielić Nam w formie pisemnej zgody na udzielanie odpowiedzi na wnioski dostawcy wydającego instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej dotyczące potwierdzenia, że kwota odpowiadająca określonej Transakcji realizowanej w oparciu o tę kartę jest dostępna w Portfelu.

V.3. Wpłata środków na Portfel

 1. W każdej chwili możesz dokonać wpłaty na Portfel poprzez wykonanie przelewu na przydzielony Ci rachunek techniczny ze swojego indywidualnego rachunku bankowego. Aby przelew mógł zostać przez Nas zaksięgowany, dane nadawcy przelewu powinny być identyczne z danymi posiadanymi przez Nas o Tobie. Numer rachunku technicznego służącego do dokonywania wpłat znajdziesz w Serwisie.
 2. Środki wpłacane na Portfel zostaną Ci udostępnione natychmiast po uznaniu rachunku technicznego. W przypadku wpłaty na Portfel w walucie innej niż złoty (PLN) środki otrzymane na ten rachunek zostaną przewalutowane na złote (PLN) po kursie stosowanym przez bank prowadzący Nasz rachunek z dnia uznania Twojego rachunku technicznego, o ile przyjmuje on płatności w danej walucie. Kursy stosowane przez bank prowadzący Nasz rachunek nie są zależne od Nas i podlegają zmianom bez ograniczeń co do częstotliwości i zakresu, a o takich zmianach nie będziesz zawiadamiany. Tabela kursów walut jest dostępna pod linkiem: https://www.santander.pl/przydatne-informacje/kursy-walut

V.4. Wypłata środków z Portfela

 1. W każdej chwili możesz zlecić w Serwisie wypłatę środków z Portfela na Twój rachunek bankowy, którego numer podałeś w Serwisie i z którego dokonałeś przynajmniej jednej wpłaty na Portfel, która została prawidłowo zaksięgowana.
 2. Zlecając wypłatę środków z Portfela musisz podać Nam swój numer rachunku bankowego oraz kwotę, którą chcesz wypłacić. Zlecenie wypłaty wykonamy obciążając Twój Portfel i przekazując środki na wskazany rachunek bankowy.
 3. Wypłatę z Portfela zrealizujemy poprzez doprowadzenie do uznania rachunku płatniczego dostawcy prowadzącego Twój rachunek bankowy nie później niż do końca następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu przez Nas Dyspozycji Płatniczej. Jeśli Dyspozycję Płatniczą otrzymamy w dniu niebędącym Dniem Roboczym lub po godzinie 18.00 Dnia Roboczego, będziemy ją traktować jak otrzymaną następnego Dnia Roboczego i od tego momentu będzie liczony termin przekazania przez Nas środków.

V.5. Płatności u akceptanta

 1. Jeżeli zarejestrowałeś Wzorzec Biometryczny w PayEye możesz zlecać płatności u akceptanta.
 2. Płatności u akceptanta możesz wykonywać wyłącznie w placówkach akceptantów przyjmujących płatności PayEye oznaczonych znakiem „Tu możesz płacić payeye”.
 3. Aby wykonać płatność u akceptanta, powinieneś:
  1. poinformować akceptanta o wyborze płatności z wykorzystaniem Usługi payeye;
  2. zatwierdzić kwotę Transakcji oraz podać kod PIN w terminalu płatniczym akceptanta, jeżeli jego podanie jest wymagane;
  3. umożliwić akceptantowi wykonanie zdjęcia Twoich oczu z wykorzystaniem Terminalu PayEye.
 4. Umożliwienie akceptantowi wykonania zdjęcia Twoich oczu z wykorzystaniem Terminalu PayEye oraz podanie kodu PIN, jeżeli jego podanie jest wymagane, stanowi wyrażenie zgody na wykonanie Transakcji (autoryzację Transakcji).
 5. Płatności u akceptanta wykonujemy poprzez natychmiastowe obciążenie kwotą płatności Twojego Portfela i uznanie rachunku płatniczego odbiorcy.

V.6. Przelew do innego użytkownika

 1. W każdej chwili możesz zlecić w Serwisie przelew do innego użytkownika posiadającego rachunek płatniczy prowadzony przez PayEye.
 2. Zlecając przelew do innego użytkownika musisz podać Nam jego numer telefonu, nazwę użytkownika oraz kwotę, którą chcesz przelać na rachunek odbiorcy. Podana przez Ciebie nazwa użytkownika nie musi być tożsama z danymi użytkownika zarejestrowanymi przez Nas w Serwisie. Zlecenie przelewu wykonamy obciążając Twój Portfel i przekazując środki na wskazany rachunek odbiorcy. 
 3. Przelew do innego użytkownika zrealizujemy poprzez natychmiastowe uznanie rachunku płatniczego odbiorcy.

VI. Bezpieczeństwo usługi PayEye

 1. Jesteś zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym do podejmowania niezbędnych środków służących zapobieżeniu naruszenia Zabezpieczeń, w szczególności do przechowywania Zabezpieczeń z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym.
 2. Jesteś zobowiązany do należytego zabezpieczenia urządzeń, za pomocą których korzystasz z Serwisu, przed dostępem osób trzecich i szkodliwym oprogramowaniem. 
 3. Jesteś zobowiązany zgłaszać Nam niezwłocznie stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia lub nieuprawnionego dostępu do Zabezpieczeń. Takie zgłoszenie powinno zostać dokonane pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@payeye.com.
 4. Jesteśmy uprawnieni do zablokowania dostępu do Serwisu lub możliwości zlecenia Transakcji z użyciem Zabezpieczeń:
  1. w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Zabezpieczeń lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji;
  2. z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Serwisu i Zabezpieczeń, w tym z powodu 3-krotnego podania błędnego Hasła w Serwisie.
 5. O zablokowaniu dostępu do Serwisu lub możliwości zlecenia Transakcji z użyciem Zabezpieczeń poinformujemy Cię przed zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po zablokowaniu dostępu do Serwisu lub możliwości zlecenia Transakcji z użyciem Zabezpieczeń wiadomością poczty elektronicznej na Twój adres podany w Serwisie, chyba że przepis prawa zakazuje nam powiadomienia lub powiadomienie byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa. 
 6. Możesz w każdej chwili złożyć wniosek o odblokowanie dostępu do Serwisu lub możliwości zlecenia Transakcji z wykorzystaniem Zabezpieczeń. Wniosek taki możesz zgłosić elektronicznie przesyłając do Nas wniosek na adres e-mail: kontakt@payeye.com lub pisemnie na adres PayEye: ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław. Dostęp do Serwisu i możliwość zlecenia Transakcji z użyciem Zabezpieczeń odblokujemy po ustaniu przyczyn blokady, o czym poinformujemy Cię wiadomością poczty elektronicznej na Twój adres podany w Serwisie.
 7. W przypadku wystąpienia poważnego incydentu operacyjnego lub incydentu związanego z bezpieczeństwem, który ma lub może mieć wpływ na Twoje interesy finansowe, bez zbędnej zwłoki powiadomimy Cię o incydencie oraz o dostępnych środkach, które możesz podjąć w celu ograniczenia negatywnych skutków incydentu poprzez wiadomość poczty elektronicznej na Twój adres podany w Serwisie.
 8. W przypadku wystąpienia oszustwa lub podejrzenia jego wystąpienia, lub wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa skontaktujemy się z Tobą poprzez wiadomość poczty elektronicznej na Twój adres podany w Serwisie.

VII. Odpowiedzialność

 1. Odpowiadasz w całości za nieautoryzowane Transakcje zlecone z Portfela, w tym za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługi inicjowania transakcji płatniczej:
  1. do których doprowadziłeś umyślnie;
  2. dokonane przed zgłoszeniem, o którym mowa w pkt. VI.3, do których doprowadziłeś wskutek naruszenia obowiązków określonych w pkt. VI.1 umyślnie lub przez rażące niedbalstwo.
 2. Odpowiadasz za nieautoryzowane Transakcje zlecone z Portfela, w tym za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługi inicjowania transakcji płatniczej, inne niż określone w pkt. 1 powyżej dokonane przed zgłoszeniem, o którym mowa w pkt. VI.3, do równowartości 50 euro, będące skutkiem:
  1. posłużenia się utraconym lub skradzionym Zabezpieczeniem;
  2. przywłaszczenia Zabezpieczenia.
 3. Pkt 2 powyżej nie ma zastosowania, jeżeli:
  1. nie miałeś możliwości stwierdzenia utraty, kradzieży lub przywłaszczenia Zabezpieczenia przed wykonaniem Transakcji, z wyjątkiem przypadku, gdy działałeś umyślnie, lub
  2. utrata Zabezpieczenia przed wykonaniem Transakcji została spowodowana działaniem lub zaniechaniem ze strony Naszego pracownika lub agenta albo dostawcy usług technicznych świadczącego na Naszą rzecz usługi wspierające świadczenie usług płatniczych, który nie wchodzi w posiadanie środków pieniężnych będących przedmiotem Transakcji oraz nie jest dostawcą usługi inicjowania transakcji płatniczej i usługi dostępu do informacji o rachunku.
 4. Nie obciążają Cię nieautoryzowane Transakcje zlecone z Portfela, w tym za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługi inicjowania transakcji płatniczej niewymienione w pkt.VII.1-VII.2 powyżej. Jeżeli nie zapewniliśmy środków umożliwiających zgłoszenie, o którym mowa w pkt. VI.3, obciążają Cię wyłącznie nieautoryzowane Transakcje, do których doprowadziłeś umyślnie. Jeżeli nie wymagamy Silnego Uwierzytelnienia, nie ponosisz odpowiedzialności za nieautoryzowane Transakcje zlecone z Portfela, chyba że działałeś umyślnie.
 5. Do przeliczenia kwoty w euro, o której mowa w pkt. 2 stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu wykonania Transakcji, a jeśli w tym dniu Narodowy Bank Polski nie ogłasza kursu średniego stosuje się ostatni kurs ogłoszony przez NBP przed tym dniem.
 6. Z zastrzeżeniem pkt. V.2.6, VII.13 oraz VII.15 Regulaminu, ponosimy odpowiedzialność za należyte wykonanie zleconych przez Ciebie Transakcji oraz odpowiedzialność za należyte wykonanie otrzymanej dla Ciebie Transakcji, a w przypadku zleconych przez Ciebie Transakcji, które są wykonywane na rachunek płatniczy prowadzony przez innego dostawcę usług płatniczych, ponosimy odpowiedzialność za należyte wykonanie tej Transakcji poprzez uznanie jej kwotą rachunku tego dostawcy usług płatniczych.
 7. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania inicjowanej bezpośrednio przez Ciebie Transakcji przez uznanie rachunku dostawcy usług płatniczych odbiorcy, za którą ponosimy odpowiedzialność, niezwłocznie przywracamy Portfel do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji przez zwrócenie Ci kwoty Transakcji do wysokości tej jej części, w której Transakcja nie została wykonana, a którą zostałeś obciążony, z jednoczesną korektą ewentualnych opłat. Jeśli wykonamy Transakcję z opóźnieniem, działając w Twoim imieniu zawnioskujemy do dostawcy odbiorcy o dokonanie rozliczenia oprocentowania na rachunku płatniczym odbiorcy w taki sposób, jakby Transakcja została wykonana prawidłowo. Zwrócimy Ci kwotę niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji, a w razie potrzeby przywrócimy obciążony Portfel do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca jej nienależyte wykonanie również w przypadku, gdy Dyspozycja Płatnicza jest składana przez Ciebie do dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej.
 8. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zainicjowanej przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem Transakcji przez uznanie rachunku dostawcy odbiorcy, niezwłocznie przywracamy Portfel do stanu jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji przez zwrócenie Ci kwoty Transakcji z jednoczesną korektą ewentualnych opłat. Obowiązek ten nie ma zastosowania, jeżeli udowodnimy, że dostawca odbiorcy otrzymał kwotę danej Transakcji, nawet jeżeli Transakcja została wykonana z opóźnieniem.
 9. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Transakcji otrzymanej dla Ciebie, za którą ponosimy odpowiedzialność, niezwłocznie uznajemy Twój Portfel odpowiednią kwotą w celu doprowadzenia go do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji.
 10. W razie wystąpienia nieautoryzowanej Transakcji za którą ponosimy odpowiedzialność, niezwłocznie, nie później jednak niż do końca Dnia Roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej Transakcji, którą został obciążony Twój Portfel, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwracamy Ci kwotę nieautoryzowanej Transakcji oraz, w stosownych przypadkach, przywracamy obciążony Portfel do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana Transakcja, przez zwrócenie Ci kwoty Transakcji do wysokości, za którą zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie odpowiadasz z wyjątkiem przypadku gdy mamy uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo i poinformujemy o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw. Przywrócenie Portfela do stanu jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana Transakcja następuje przez zwrócenie Ci kwoty Transakcji do wysokości, za którą zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie ponosisz odpowiedzialności, z jednoczesną korektą ewentualnych opłat.
 11. Niezwłocznie, nie później jednak niż do końca Dnia Roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej Transakcji, którą został obciążony Portfel, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwracamy Ci kwotę nieautoryzowanej Transakcji oraz, w stosownych przypadkach, przywracamy obciążony Portfel do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana Transakcja za którą ponosimy odpowiedzialność, także w przypadku gdy Transakcja jest inicjowana za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej.
 12. W przypadku gdy zwrócimy Ci kwotę Transakcji nieautoryzowanej w całości lub w części, pomimo że ponosisz odpowiedzialność za nieautoryzowaną Transakcję, jesteś zobowiązany do niezwłocznego zwrotu otrzymanych od Nas kwot. Jesteśmy uprawnieni do pobrania kwoty podlegającej zwrotowi poprzez potrącenie jej z Portfela.
 13. Nasza odpowiedzialność jest całkowicie wyłączona, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji wynika z siły wyższej lub zastosowania przepisów prawa, w tym rozstrzygnięć właściwych organów administracji publicznej.
 14. Możesz żądać zwrotu kwoty wykonanej i autoryzowanej Transakcji inicjowanej przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem, jeżeli:
  1. w momencie autoryzacji nie została określona dokładna kwota transakcji, oraz 
  2. kwota transakcji płatniczej jest wyższa niż kwota, jakiej mogłeś się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość swoich wcześniejszych transakcji, postanowienia swojej umowy ramowej i istotne dla sprawy okoliczności.
 1. We wniosku o zwrot powinieneś przedstawić okoliczności faktyczne wskazujące na spełnienie warunków zwrotu. Na złożenie wniosku o zwrot masz 8 (osiem) tygodni od dnia obciążenia Portfela. Wniosek o zwrot należy złożyć elektronicznie przesyłając do Nas wniosek na adres poczty elektronicznej: kontakt@payeye.com lub pisemnie na adres PayEye (ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław). W terminie 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania żądania zwrotu dokonamy zwrotu pełnej kwoty Transakcji albo udzielimy Ci odpowiedzi odmownej na wniosek.
 2. Jesteś zobowiązany do bieżącego kontrolowania prawidłowości złożonych Dyspozycji. Jesteś zobowiązany zgłosić Nam:
  1. stwierdzone nieautoryzowane, niewykonane, nienależycie wykonane lub nieprawidłowo zainicjowane Transakcje, oraz
  2. inne nieprawidłowości, w tym stwierdzone niezgodności salda Portfela z innych przyczyn niż wskazane w lit. a niniejszego punktu,
  wraz ze wskazaniem przyczyn zgłoszenia oraz ich uprawdopodobnienia. Jesteś zobowiązany zgłosić Nam stwierdzone nieautoryzowane, niewykonane lub nienależycie wykonane Transakcje niezwłocznie, nie później niż w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia Portfela, albo od dnia, w którym Transakcja miała być wykonana. Jeżeli nie dokonasz powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym we wskazanym powyżej terminie 13 miesięcy, Twoje roszczenia względem Nas z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcji wygasają. Nieprawidłowości, o których mowa w niniejszym punkcie, zgłasza się wiadomością poczty elektronicznej na adres: kontakt@payeye.com.
 3. Możesz wnioskować o podjęcie przez Nas działań w celu odzyskania kwoty zleconej przez Ciebie Transakcji, wykonanej zgodnie z unikatowym identyfikatorem, ale na rzecz niezamierzonego przez Ciebie odbiorcy (przy czym nie możemy zagwarantować odzyskania środków). Po złożeniu przez Ciebie wniosku podejmujemy działania wymagane przepisami prawa, a o wyniku Naszych działań poinformujemy Cię wiadomością poczty elektronicznej.

VIII. Reklamacje

 1. Reklamację dotyczącą usług świadczonych na podstawie Regulaminu możesz złożyć:
  1. w formie pisemnej – osobiście w siedzibie PayEye albo przesyłką pocztową na adres: ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław;
  2. ustnie – osobiście do protokołu w trakcie wizyty w siedzibie PayEye (ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław) lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 666 959 850;
  3. elektronicznie na adres e-mail kontakt@payeye.com
 2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej:
  1. podstawy zgłoszenia reklamacji;
  2. adres do korespondencji, a jeżeli wnioskujesz o udzielenie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną – adres poczty elektronicznej.
 3. Jesteś zobowiązany udzielić nam wyjaśnień i pomocy w sprawach związanych ze zgłoszoną reklamacją, jeśli udzieleniu wyjaśnień lub pomocy nie sprzeciwiają się przepisy obowiązującego prawa. Wszelkie wyjaśnienia powinny być przekazywane w terminie siedmiu dni od otrzymania wezwania.
 4. Reklamacja rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 Dni Roboczych od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 15 Dni Roboczych, termin ten może być wydłużony do 35 Dni Roboczych od dnia otrzymania reklamacji, przy czym w takim przypadku wyjaśnimy przyczynę opóźnienia, wskażemy okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy oraz określimy przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 35 Dni Roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminów wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie – nadanie w placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A.
 5. Odpowiedzi na reklamację udzielimy w postaci papierowej lub po uzgodnieniu z Tobą, pocztą elektroniczną.
 6. Jeżeli jesteś konsumentem, możesz skorzystać z następujących postępowań w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich:
  1. postępowania przed Rzecznikiem Finansowym na zasadach określonych w ustawie z 5.08.2015 r.
   o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje na temat postępowania przez Rzecznikiem Finansowym, w tym o zasadach rozwiązywania sporu, dostępne są pod adresem https://rf.gov.pl/;
  2. postępowania przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z Regulaminem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego dostępnym na stronie internetowej www.knf.gov.pl, w którym możesz znaleźć szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporu, przy czym warunkiem skorzystania z postępowania jest wyrażenie odrębnej zgody przez każdą ze stron sporu.
 7. Informujemy ponadto o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform) oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. Obowiązywanie Umowy

 1. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. 
 2. W każdej chwili możesz wypowiedzieć Umowę poprzez:
  1. złożenie oświadczenia w formie pisemnej na Nasz adres: ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław;
  2. wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@payeye.com.
 3. Możemy wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia jedynie z następujących ważnych przyczyn:
  1. jeżeli naruszysz IV.1.4, VI.3 Regulaminu lub zobowiązanie do podejmowania niezbędnych środków służących zapobieżeniu naruszenia Zabezpieczeń, w szczególności do przechowywania Zabezpieczeń z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym;
  2. jeżeli podejmujesz działania lub czynności sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, które mają wpływ na sposób realizacji Umowy;
  3. jeżeli uzyskamy informację pochodzącą od organów państwowych o popełnieniu lub podejrzeniu popełnienia przez Ciebie z wykorzystaniem Usługi payeye przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów lub ochronie informacji;
  4. jeżeli podałeś nam nieprawdziwe albo niezgodne ze stanem faktycznym dane podczas rejestracji lub posłużyłeś się dokumentami sfałszowanymi, przerobionymi, podrobionymi lub poświadczającymi nieprawdę;
  5. jeżeli w powtarzający się sposób naruszasz inne niż określone w ppkt. a. postanowienie Regulaminu i wezwiemy Cię do zaprzestania wskazanego naruszenia w terminie 7 dni pod rygorem wypowiedzenia Umowy, a Ty ponownie naruszysz lub nie przestaniesz naruszać tego postanowienia po upływie wskazanego przez Nas terminu;
  6. jeżeli obowiązek wypowiedzenia przez Nas Umowy wynika z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub z innych przepisów prawa.
 4. Możemy zmienić Regulamin w przypadku zaistnienia następujących ważnych przyczyn:
  1. w wyniku zmiany stanu prawnego, skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;
  2. w przypadku wydania orzeczenia przez sąd powszechny lub wydania decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego Nas aktu przez organ administracji publicznej, skutkującego koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;
  3. w przypadku zmiany w Naszej ofercie ze względu na:
   1. wprowadzenie nowych produktów i usług, jeśli jednocześnie 1) zmiana Regulaminu dotyczy jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi produktami lub usługami, 2) korzystanie z nowych produktów i usług nie będzie dla Ciebie obowiązkowe, 3) niekorzystanie z nich nie będzie wiązało się dla Ciebie z kosztami,
   2. poprawienie przez Nas istniejących funkcjonalności lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Nas, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjonalnościami lub usługami,
   3. zmianę lub rezygnację z niektórych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Nas ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej usługi lub udostępniania funkcjonalności w dotychczasowej formie spowodowaną 1) ustaniem umowy pomiędzy Nami a podmiotem, z którego usług korzystamy, świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcjonalność, lub 2) wzrostem kosztów świadczenia danej usługi o co najmniej 2%, spowodowany wzrostem cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, obsługi systemu informatycznego stosowanego przez Nas do świadczenia danej usługi lub udostępniania danej funkcjonalności, lub) zmianą terminów realizacji czynności przez podmioty, z których usług korzystamy, lub 3) zmianą przepisów prawa regulujących świadczone usługi lub udostępnione funkcjonalności przez Nas, jeżeli zdarzenie będące powodem zmiany miało miejsce nie dłużej niż 3 miesiące przed ogłoszeniem zmiany Regulaminu, lub 4) wystąpieniem istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa usług świadczonych na podstawie Umowy lub ochrony danych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy – przy czym zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie w zakresie niezbędnym do usunięcia lub zmiany tych funkcjonalności lub usług.
   4. zmianę kursów walutowych w postaci spadku kursu średniego euro (EUR) ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski do złotego (PLN) poniżej 4,10 lub wzrostu powyżej 5,00, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie zmiany limitów transakcyjnych, o których mowa w pkt V.2.7 Regulaminu lub zmiany lub zmiany limitu salda środków, o którym mowa w pkt V.1.8 Regulaminu.
 5. O proponowanych zmianach Regulaminu poinformujemy Cię wiadomością poczty elektronicznej najpóźniej na dwa miesiące przed datą ich wejścia w życie. Do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian możesz:
  1. wypowiedzieć Umowę ze skutkiem od dnia poinformowania Cię o zmianie nie później jednak niż od dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane;
  2. zgłosić sprzeciw – wtedy, jeśli nie wypowiedziałeś Umowy zgodnie z ppkt. a, wygaśnie ona z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian.
  Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu nie zgłosisz Nam sprzeciwu, będzie to oznaczało, że wyraziłeś zgodę na zmiany.
 6. Wypowiedzenie Umowy oraz sprzeciw wobec zmian Regulaminu możesz złożyć w formie pisemnej lub wiadomością poczty elektronicznej na adres kontakt@payeye.com

X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny do pobrania na stronie www.payeye.com/regulamin-platnika.pdf
 2. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość ponosisz zgodnie z taryfą swojego operatora.
 3. Umowa, w tym stosunki pomiędzy Nami a Tobą przed zawarciem Umowy oraz zawarcie i wykonanie Umowy, podlega prawu polskiemu.
 4. Informacje o warunkach, na jakich możliwe jest zawarcie Umowy są wiążące w okresie ich udostępniania w Serwisie.
 5. Językiem Umowy oraz językiem porozumiewania się pomiędzy Tobą a nami jest język polski. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, w toku wykonywania Umowy będziemy się porozumiewać z Tobą za pośrednictwem Serwisu, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub z wykorzystaniem wiadomości SMS.
 6. Możesz odstąpić od Umowy bez podania przyczyn i bez zapłaty jakiejkolwiek kary z tego tytułu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie albo przesłane wiadomością e-mail na adres: kontakt@payeye.com.
 7. Organem sprawującym nadzór nad Naszą działalnością jest Komisja Nadzoru Finansowego (dane kontaktowe: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. nr 419; www.knf.gov.pl). Płatnik oraz osoba, której odmówiliśmy świadczenia usług, może wnieść do Komisji Nadzoru Finansowego skargę na Nasze działanie, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa.
 8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne bądź bezskuteczne w całości lub w części z dowolnej przyczyny, inne postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 9. Umowa zawierana jest wyłącznie z Tobą – nie możesz przenieść uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.
 10. Wszelkie spory wynikłe w związku z Umową i korzystaniem z Usługi payeye, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

Załącznik do Regulaminu – Tabela Opłat

LimitWartość
Rejestracja konta w PayEye0,00 PLN
Prowadzenie konta w PayEye, opłata miesięczna0,00 PLN
Wpłata środków przy użyciu przelewu bankowego0,00 PLN
Wpłata środków przy użyciu operatora Dotpay0,00 PLN
Wypłata środków przy użyciu przelewu bankowego0,00 PLN
Płatność u akceptanta0,00 PLN
Przelew do innego użytkownika PayEye0,00 PLN